Regulamin - hotele

 1. Zapytanie o rezerwację.

  Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację usługi hotelowej wybierając jedną z zaproponowanych przez System opcji oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.

 2. Potwierdzenie zapytania i ceny.

  Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o usłudze hotelowej, całkowitej cenie usługi oraz wybranej formie płatności.

  Założenie i posiadanie rezerwacji jest zobowiązaniem do skorzystania z usługi hotelowej.

  Cena usługi hotelowej wyrażana jest w PLN, lub innej walucie określonej w formularzu zapytania. Na cenę usługi składają się w szczególności: taryfa netto, opłaty dodatkowe, sprzątanie końcowe.

  Cena usługi nie jest gwarantowana do momentu otrzymania płatności przez eSKY sp. z o.o.

 3. Złożenie zamówienia usługi hotelowej

  1. Użytkownik może dokonać złożenia zamówienia pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zamówienia, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami ustalania ceny usługi dotyczącymi wybranego przez Użytkownika obiektu oferującego usługę.
  2. Zrozumienie warunków rządzących danym cennikiem pomoże Użytkownikowi dokonać wyboru najatrakcyjniejszej cenowo usługi, a także pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej anulacji zamówienia.
  3. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji eSKY sp. z o.o. może kontaktować się z Klientem celem zweryfikowania danych Klienta i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem eSKY sp. z o.o. nie odpowiada za dokonanie rezerwacji, dokonanej zgodnie ze zgłoszeniem.
  4. Każda rezerwacja jest przekazywana przez eSKY w imieniu klienta do odpowiedniego hotelu jako deklaracja zamówienia,
  5. Hotel ma prawo do anulowania rezerwacji w przypadku nie zgłoszenia się w dniu rozpoczęcia usługi w obiekcie oferującym usługę. Czas anulacji określają szczegółowe warunki rezerwacji obiektu oferującego usługę.
 4. Potwierdzenie rezerwacji.

  Wydrukowane przez Użytkownika, otrzymane na adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia rezerwacji, wraz z dokonaną w terminie wymaganą ewentualnie opłatą stanowi zamówienie usługi hotelowej.

 5. Formy płatności

  Akceptowane są trzy formy płatności za usługi transferowe zakupione na stronie www.MySKY.pl

  1. płatność kartą kredytową,
  2. płatność przelewem na rachunek bankowy, lub wpłata gotówkowa w dowolnym oddziale PKO BP, na terenie Polski,
  3. płatność gotówką w określonym wcześniej biurze eSKY sp. z o.o. na terenie Polski

  Wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji.

  Zapłaty przelewem można dokonać wyłącznie za rezerwowane w www.MySKY.pl z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Wybierając jako formę płatności "przelew", Użytkownik zobowiązany jest wpłacić, w terminie 24 godzin od zgłoszenia rezerwacji, kwotę należną eSKY sp. z o.o. za usługę.

  Wpłaty gotówkowe i płatności przelewem należy dokonać na rachunek:
  eSKY sp. z o.o. Pl. Jagielloński 8; 26-600 Radom Bank
  Bank PKO BP Nr. konta: 66 1020 4317 0000 5102 0136 7614

  Na przelewie należy podać imię i nazwisko Użytkownika oraz numer rezerwacji.

  Płatność Kartą Kredytową

  Użytkownik systemu rezerwacji on-line dokonuje zakupu posługując się kartą kredytową VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club lub American Express. Transakcja zakupu z podaniem danych karty kredytowej jest transakcją bezpieczną.

  Wybierając jako formę płatności "karta kredytowa", Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty kredytowej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności, kod CVV/CVC). Po zgłoszeniu rezerwacji karta kredytowa jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji eSKY sp. z o.o. i obciążana kwotą należną za zakupione usługi.

  Uwaga! Podanie błędnych danych karty kredytowej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji.

 6. Po dokonaniu zapłaty (obciążenie karty, dokonanie przelewu, zapłata gotówką) i jej zaksięgowaniu system automatycznie stworzy i prześle na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej voucher potwierdzający zakup usługi hotelowej. Voucher stanowi dowód zakupu usługi hotelowej, którym Użytkownik winien legitymować się w momencie skorzystania z usługi w hotelu.
 7. Anulowanie rezerwacji/zamówienia.
  1. Wszelkich zmian i anulacji zgłoszonych rezerwacji należy dokonywać wyłącznie za pośrednictwem SYSTEMU REZERWACJI. Dla dokonania terminowej zmiany lub anulowania rezerwacji miarodajne jest wpłynięcie odpowiedniej informacji do eSKY. Ważnych anulacji można dokonywać tylko na stronie internetowej eSKY za pomocą zakładki "Zmiana i anulacja", poprzez wypełnienie stosownego formularza podającego dane Użytkownika numer rezerwacji (vouchera) oraz przyczynę anulacji, ewentualnie poprzez przesłanie pisemnej anulacji faksem do eSKY sp. z o.o. zawierającej ww. dane. Anulacja może być dokonana najpóźniej na 4 dni robocze przed zarezerwowanym terminem skorzystania z usługi hotelowej. W przypadku terminowej anulacji przyznawany jest numer anulacji. Stanowi on dowód anulacji i z tego względu należy go koniecznie zachować. W przypadku anulacji po upływie terminu anulacji eSKY przesyła wiadomość klienta do hotelu, przy czym to hotel podejmuje decyzję o ewentualnej opłacie za anulację.
  2. Anulacja w przypadku niezidentyfikowanego użytkownika.

   W celu uniknięcia nadużyć w SYSTEMIE REZERWACJI i nieobciążania hoteli fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd rezerwacjami, eSKY zastrzega sobie prawo do anulowania w poszczególnych przypadkach niegwarantowanych rezerwacji, o ile nie ma możliwości skontaktowania się z klientem pod wskazanym przez niego numerem telefonu. W takich przypadkach Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie do skorzystania z usługi hotelowej. To samo dotyczy sytuacji, w której eSKY poweźmie informację, iż z adresu e-mail podanego przez Użytkownika dokonywano w przeszłości wielu rezerwacji, które nie zostały wykorzystane lub, gdy zapytania zwrotne wykonywane tą drogą przez eSKY pozostają bez odpowiedzi. Aby zapobiec anulowaniu rezerwacji wskutek podejrzenia, że dana rezerwacja została dokonana z umyślnym zamiarem jej niewykorzystania, klient ma możliwość dokonania rezerwacji gwarantowanej przez podanie numeru swojej karty kredytowej.

 8. Informacje o hotelach i standardach ich usług.

  Międzynarodowa klasyfikacja hoteli oparta na systemie gwiazdek stanowi niewiążącą informację o standardzie danego hotelu. Dostępna w SYSTEMIE eSKY informacja o hotelach opiera się na ocenie własnej danego hotelu.